Algemene Voorwaarden 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Met deze inschrijving verklaren partijen dat de deelnemer/sponsor bereid is gelden te besteden aan de JCI Drakenbootrace.
 2. De organisatie bevestigt uw inschrijving per email, daarna is uw inschrijving/deelname definitief.
 3. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij geldt: vol is vol!
 4. Commerciële instellingen mogen zich niet inschrijven als organisatie, maar moeten zich inschrijven voor het stuurmans- of kapiteinspakket.
 5. De factuur wordt na ontvangst van het inschrijfformulier toegestuurd en dient uiterlijk 14 dagen voor het evenement voldaan te zijn.
 6. Zolang het inschrijfbedrag niet is ontvangen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnameplaats aan anderen te vergeven.

ANNULERING

7. Annulering van de inschrijving is na 2 augustus 2024 niet mogelijk. Bij het afzeggen van deelname aan de race na 3 augustus 2024, om welke reden ook, is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

OVERMACHT

 1. De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie, het programma wijzigen of zelfs (deels) annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim te worden opgevat en omvat onder meer, maar niet uitsluitend beperkt tot: ziekte(n), overheidsmaatregelen, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.
 2. Bij overmacht is restitutie van het inschrijf-/sponsorbedrag niet mogelijk.
 3. Overige schade zal niet worden vergoed.

DEELNAME

 1. Een team bestaat uit 9 personen, waarvan 8 roeiers en 1 trommelaar. De organisatie zorgt voor een ervaren stuurman. Één of enkele reservedeelnemers zijn aan te bevelen.
 2. De minimumleeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar.
 3. Alle deelnemers moeten watervrij zijn, wat in dit geval inhoudt dat de deelnemers minimaal 50 meter met kleren aan moetenkunnen zwemmen. Daarnaast is een zwemdiploma een vereiste.
 4. Ervaring in drakenbootvaren is niet noodzakelijk, er wordt kortgeoefend bij het opvaren naar de start.
 5. De instructies van de stuurman dienen te allen tijdeopgevolgd te worden
 6. De opdrachten van de organisatie, raceofficials enbeveiligingsmedewerkers moeten te allen tijde wordenopgevolgd.
 7. Indien u voor of tijdens de wedstrijd twijfelt, zich niet prettigvoelt, bang of moe bent, neem dit dan serieus en ga niet over uw fysieke grenzen heen. U kunt zich in dit geval altijd even melden bij een instructeur of de stuurman. Zij lossen één en ander voor u op.
 8. Er wordt uitsluitend gevaren met materialen die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. Het gebruiken van eigen materialen zoals peddels e.d. is niet toegestaan.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De deelnemers doen mee op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 2. De organisatie, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en officials kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, schade aan materiaal, verlies en/of diefstal.
 3. Teams mogen alleen deelnemen als zij op tijd zijn ingeschreven en als zij hebben betaald voorafgaand aan de race.
 4. Teams dienen het ter beschikking gestelde materiaal zo te behandelen dat er geen schade of letsel ontstaat. Wanneer toch schade/letsel ontstaat of wanneer een team een boot opzettelijk laat omslaan (de organisatie bepaalt of dit het geval is), dan ontstaat daar grote hinder door voor de race en wordt de veiligheid van anderen ernstig in gevaar gebracht. De deelnemer is bij het opzettelijk laten omslaan van een boot een boete verschuldigd aan de organisatie van € 500,-. Tevens dient eventuele schade aan materialen en/of personen danwel letsel vergoed te worden aan de organisatie.

DE RACE

23. Elk team dient zich door de teamcaptain tussen 11.30 en 11.45 te melden bij de organisatie.

24. Alle teams krijgen door de organisatie een drakenboot en stuurman toegewezen, hier is geen enkele discussie over mogelijk.

25. Elk team heeft 1 captain. De captains worden vooraf gebrieft, waarbij zij de laatste instructies ontvangen.

26. Elk team dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start van hun race te verzamelen bij de opstapplek.

27. Teams die niet op tijd in de boot zitten en/of niet op tijd aanwezig zijn bij het startgebied worden voor die race uitgesloten en krijgen automatisch de volgende tijd toebedeeld: de langzaamste tijd op de dag voor de betreffende afstand, gevaren door welk team dan ook, + 10 seconden.

28. Bij twee valse starts wordt een team gediskwalificeerd.

29. Er wordt geklokt op het moment dat de voorkant van de drakenboot (neus van de draak) de finishlijn is gepasseerd.

30. De drakenboten mogen hun baan niet verlaten.

31. Wanneer de drakenboot uit koers raakt, bepaalt de wedstrijdleider afhankelijk van de situatie of de hele race overgevaren moet worden.

32. Bij een materiaaldefect of stuurfout (uitsluitend vast te stellen door de stuurman en wedstrijdleiding) wordt de hele race overgevaren (alle teams uit die race).

33. Het finishen van een boot wordt ongeldig verklaard indien op dat moment niet ieder bemanningslid aan boord is.

34. Indien na de voorrondes of halve finale twee of meer teams dezelfde totaaltijd hebben, en niet beide/alle betreffende teams kunnen door naar de (halve) finale, dan gaat het team dat in de voorrondes meeste races heeft gewonnen door naar de (halve) finale.

35. Eventuele vormen van protest dient u bij de wedstrijdleider te doen, direct na de race.

36. Indien een team de instructies of een besluit van de wedstrijdleiding niet opvolgt, kan het team gediskwalificeerd worden.

37. Er is geen discussie mogelijk over besluiten van de wedstrijdleider.

VEILIGHEID

38. Het is deelnemers verboden om andere teams en/of eigen deelnemers te hinderen of op welke andere wijze dan ook in gevaar te brengen.

39. De organisatie behoudt zich het recht toe om bij slechte weersomstandigheden de wedstrijden stil te leggen, het raceschema en/of de racesituatie/afstand aan te passen. Bij onweer vervalt de race.

40. Overmatig alcoholgebruik(misbruik) tijdens de races is verboden.
Het gebruik van drugs is tijdens het evenement verboden. Deelnemers die overmatig alcohol/drugs gebruiken gedurende de wedstrijd, worden gemeld bij de organisatie. De organisatie kan deze personen uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team wordt gediskwalificeerd.

41. Indien deelnemers zich naar het oordeel van de wedstrijdleiding zodanig misdragen dat de veiligheid, het wedstrijdverloop dan wel het sportieve karakter van de wedstrijden In het geding komt, meldt de wedstrijdleiding dit bij de organisatie. De organisatie kan de betreffende deelnemers uit de wedstrijd halen. Indien dit tot gevolg heeft dat een team onder het minimum aantal bemanningsleden komt, betekent dit dat het betreffende team wordt gediskwalificeerd.

ALGEMEEN/PRIVACY

42. Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd in social media. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u zich wenden tot de organisatie.

43. Logo-bestanden voor de media-uitingen dienen in het juiste formaat aangeleverd te worden, te weten een EPS-bestand. Bij niet juiste aanlevering staat de organisatie niet in voor kwaliteit van de betreffende uiting.

44. In gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.